Δικαιούχοι Δωρεάν Σίτισης

  • Οι ενεργοί φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, του πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου αντίστοιχα.
  • Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, οι οποίοι προέρχονται από άλλα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 36 παράγραφος 2 (α) και (β) του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).
  • Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, οι οποίοι προέρχονται από ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 36 παράγραφος 2 (α) και (β) του ν. 4009/2011 (Α 195).
  • Οι φοιτητές που μετακινούνται προσωρινά από ένα Α.Ε.Ι. σε άλλο της ημεδαπής, σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ιδρύματος προέλευσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 36 παράγραφος 2 (ε) του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).
  • Οι αλλοδαποί υπότροφοι του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που πραγματοποιούν προπτυχιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ Β' 1965/18.06.2012 (Απόφαση 4) όπου περιγράφονται αναλυτικά όλα τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις καθώς και ο τρόπος καθορισμού των δικαιούχων δωρεάν σίτισης.

Σύνδεση στο Σύστημα

Σε περίπτωση που λόγω υπερφόρτωσης του server η εφαρμογή αργεί να φορτώσει δοκιμάστε αργότερα.

Username: Το όνομα χρήστη του Φοιτητή στο Πυθία.

Password: Ο κωδικός του Φοιτητή στο Πυθία.